Log in
 

Begrippenlijst

Overzicht om Franse notaris en makelaarstermen te begrijpen.

A

ACOMPTE (''VOORSCHOT'')
Als de compromis de vente is getekend, wordt van de koper verwacht een aanbetaling te doen (gebruikelijk is 10%). Deze storting zal worden afgetrokken van de aankoopprijs bij ondertekening van de verkoopakte. Als de koper echter om persoonlijke redenen niet met de koop zou willen doorgaan, dan zal het voorschot in handen komen van de verkopende partij (tenzij de annulering door oncontroleerbare gebeurtenissen is veroorzaakt – (zie Ontbindende Voorwaarden). Bij Burgundy4U vragen wij u het voorschot te storten op de rekening van de verkoopakte opstellende notaris. We zullen benodigde bankgegevens aan u doorgeven. U moet rekening houden met 3-4 dagen voordat het bedrag op de bankrekening van de notaris aanwezig is. Dit voorschot wordt pas na de 7 dagen bedenktijd verwacht, maar het is goed om de boeking te plannen.

ACTE AUTHENTIQUE OR ACTE DE VENTE (“VERKOOPAKTE”)
Het definitieve contract is een officieel document. Het bevat de voorwaarden van het contract en bij ondertekening ervan op het notariskantoor, passeert het object naar de koper. Tijdens het tekenen van deze akte, moeten alle bedragen bij de notaris aanwezig zijn. U krijgt dan een ATTESTATION, een certificaat van aankoop, terwijl u wacht op de authentieke akte, die eerst bij het kadaster geregistreerd wordt. Het origineel blijft bij de notaris en u ontvangt een kopie van de verkoopakte met de resterende fondsen die gereserveerd waren om de akten te ‘publiceren’ (zie Frais d'Acte). Dit zou binnen 3 maanden moeten gebeuren. In sommige departementen duurt het langer, maar achterstanden worden weggewerkt.

AGENT IMMOBILIER (''MAKELAAR”)
De makelaar is een professionele bemiddelaar die verkoper, koper of huurder vertegenwoordigt, tijdens de aankoop- of huurprocedure van apartmenten, gebouwen, huizen, stukken land… De makelaar is dus niet eigenaar van de objecten; hij of zij biedt het te koop of te huur aan. De makelaar kan een verkoop of aankoop alleen vertegenwoordigen als er een 'mandat de vente' of een 'mandat de recherche' getekend is. Dit is een contract waardoor de makelaar gemachtigd is een overeenkomst te sluiten.

ASBEST ONDERZOEK (“ETAT D'AMIANTE”)
Verkopers van oudere huizen zijn verplicht om bij het voorlopig koopcontract een certificaat te voegen met de de staat van aanwezigheid of afwezigheid van asbest. Ze moeten een onderzoek laten doen door een erkend expertise bedrijf in asbest en, waar nodig, bewijs tonen dat alle maatregels zijn genomen die in het rapport staan.

ASSAINISSEMENT ("AFVOER RIOLERING")
Niet alle huizen zijn op het riool aangesloten. Huizen met een Septic tank moeten vandaag de dag voldoen aan normen. De eigenaar moet de staat van de Septic vermelden aan de koper. Vaak wordt een test uitgevoerd om de staat ervan te kunnen rapporteren. De normen worden continue aangescherpt, het gebeurdt vaak dat huizen niet voldoen aan de geldende eisen.

B

BOUCLIER FISCAL (“BELASTINGS-SCHILD”)
Vanaf 1 januari 2007 is de maximum belasting 60% van het inkomen. Belasting met betrekking tot deze regel bestaat uit: taxe sur les revenus (inkomensbelasting), taxe sur la fortune (vermogensbelasting), taxe foncière (eigenaarsbelasting) en taxe d’habitation (woonbelasting).

C

CLAUSES SUSPENSIVES (“ONTBINDENDE VOORWAARDEN'')
De ontbindende voorwaarden zijn gemaakt om de partijen te beschermen en worden opgemaakt als onderdeel van de Compromis de Vente. Ze maken het mogelijk voor de koper om zich uit de koop terug te trekken onder bepaalde omstandigheden; zoals geen financiering kunnen rondkrijgen of als een verzoek tot 'outline planning' geweigerd is. Deze voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van het contract, omdat het contract niet zeker is totdat ze onvoorwaardelijk worden (met een bepaalde tijdslimiet).

CONTRAT DE RESERVATION
Het Contrat de Reservation heeft betrekking op een nieuwbouw project. Het is een voorlopige privé akte waarin de ontwikkelaar ("reserverende partij") ermee akkoord gaat om een overeengekomen gebied te reserveren voor de koper ("reserveerder") in een bouwplan. De koper doet een 5% aanbetaling en geeft zijn financieringsplan aan.

COMPROMIS DE VENTE (''VOORLOPIG KOOPCONTRACT”)
Het voorlopig koopcontract is het resultaat van de onderhandeling tussen de verkoper en koper van een eigendom, middels een makelaar of notaris. Dit document wordt opgesteld door de makelaar of notaris; het wordt dan respectievelijk een Compromis de Vente of een Sous-Seing Privé genoemd. Dit contract, getekend door beide partijen, is een juridisch bindende overeenkomst voor beide partijen. Bij Burgundy4U nemen we de tijd voor het maken van de compromis, alle details van de toekomstige verkoopakte worden hierin vastgelegd en aan de notaris doorgegeven. Dit resulteert uiteindelijk in een snelle afwikkeling van de verkoop. Het is geldig na 7 dagen bedenktijd.

Dit kunt u zoal verwachten in een compromis:
Overeengekomen verkoopprijs, te verwachten kosten voor zegel- en notariskosten.
Wat wel/niet inbegrepen is, bijvoorbeeld meubels, recht van overpad.
Technische informatie over het huis, zoals onderzoek naar lood, asbest, energie efficiëntie en alle andere juridische informatie bestemd voor de koper voordat deze zich vastlegt.
Ontbindende voorwaarden, (met andere woorden de koop gaat alleen door als...). Enkele voorbeelden :
-een hypotheek kunnen verkrijgen
-een bouwvergunning kunnen verkrijgen

D

DROIT DE RETRACTION (“7-DAGEN BEDENKTIJD”, WET SRU)
Deze wetgeving verschaft kopers een 7-dagen bedenkperiode (Droit de Rétraction of Droit de Réflexion) voor de Compromis de Vente. Tijdens deze bedenktijd, mag er geen aanbetaling gedaan worden. De 7-dagen bedenktijd vangt aan op het moment dat alle partijen bewijs van ontvangst hebben ondertekend. Meestal gebeurt dit door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, oftewel een "Lettre Recommandée avec Accusé de Reception". 

DROITS DE SUCCESSION (“OVERERVING / SUCCESSIERECHTEN'')
De informatie over de overerving, met betrekking tot wat er moet gebeuren met het huis als de eigenaar komt te overlijden, wordt in verkoopakte beschreven en niet altijd bepaald door een testament. De inhoud van het koopcontract bepaalt wat er gebeurt met het huis als de eigenaar overlijdt. Franse wetgeving voor overerving is wezenlijk anders dan de Nederlandse, u doet er goed aan advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat die de Franse wetgeving en de toepassing ervan op uw situatie begrijpt. De Burgundy4U vertegenwoordiger kan u ook in contact brengen met uw eigen notaris die één en ander uitlegt. Het registreren van een testament hoeft niet meer dan 100 euro per persoon te kosten.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ("ENERGIE EFFICIENCY RAPPORT")
De verkoper is verplicht om een rapport te overhandigen met een beschrijving van het energieverbruik en de koolstof uitstoot van een huis. Net zoals een koelkast in de winkel een letter van A tot G heeft, moeten huizen een dergelijk etiket krijgen. De volgende informatie staat in dit document :
a) Kilowatt verbruik per vierkante meter, met bijbehorende klasse van A tot G. (A = een verbruik van minder dan 51 kWu/m2 per jaar, en G = meer dan 451 kWu/m2 per jaar)
b) Totaal bedrag per jaar in euros voor verwarming/verkoeling van het huis en verwarming van het water
(deze cijfers zijn een indicatie)
c) Schatting van de uitstoot van broeikasgas (kg eqCO2/m2 per jaar)
d) Suggesties ter verbetering van de systemen in het huis
e) Indicatie van te investeren kosten en te verwachten daaruit voortvloeiende besparingen.

E

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ("NATUURLIJKE EN TECHNISCHE RISICO'S")
Dit is tevens verplichte informatie die aan de koper gegeven moet worden. De overheid heeft risicogebieden gedefinieerd met betrekking tot bijvoorbeeld overstromingen, aardverschuivingen door mijnbouw, technologische risico's zoals kerncentrales etc. Indien het gebied niet als zodanig gedefinieerd is, moet de eigenaar verklaren of hij ooit verzekeringsgeld heeft ontvangen voor dergelijke schade, waarbij hij ook de koper informeert over bijvoorbeeld plotselinge overstromingen, regelmatige sterke wind etc. Een Burgundy4U streekmanager zal u helpen deze documenten te begrijpen, aangezien een huis in een officieel overstromingsgebied wellicht alleen de oevers van de rivier onderin het dorp betreft, en niet het specifieke huis bovenop de heuvel.

F

FRAIS D’ ACTE ("OVERDRACHTSKOSTEN")
In Frankrijk betaalt de koper de notariskosten en het «zegelrecht» bij een koop. Deze kosten worden bepaald door officiële tabellen, dit zijn de leges aan de staat en een percentage aankoopbelasting. Voor huizen vanaf 100 000 euro, liggen deze kosten tussen 6.5% en 7%. Hoe lager de prijs, hoe hoger het percentage. Van dit percentage gaat ongeveer een kwart naar de notaris, en de rest naar de lokale en nationale overheid. De tabellen geven niet exacte bedragen aan, daarom is er vaak wat geld over, nadat de verkoopakte is gemaakt en letterlijk de zegels gekocht zijn. De notaris zal dit geld met de copiëen van de akte ongeveer 3 maanden na ondertekening overhandigen. Als u een lening heeft, komen er ook nog registratiekosten bij. Vraag ons gerust om een beeld te krijgen van deze kosten. De notaris bezit dezelfde lijst. Onthoudt wel dat deze kosten niet over de vraagprijs berekend worden, maar over het bod dat door de verkoper wordt geaccepteerd. Sommige websites tonen u de overdrachtskosten in de gepubliceerde prijs, maar deze veranderen natuurlijk als de uiteindelijke koopprijs anders is. De Burgundy4U website toont huisprijzen exclusief de overdrachtskosten, net zoals alle andere Franse websites.

I

IMPOT SUR LA FORTUNE of ISF (''VERMOGENSBELASTING'')
De vermogensbelasting is van toepassing voor mensen met netto belastbare activa van meer dan 780.000,- euro. Als u in Frankrijk woont, worden de wereldwijde activa in acht genomen. Woont u in het buitenland, dan worden alleen de Franse activa erbij betrokken. De ISF is op alle activa van toepassing behalve op bedrijfsactiviteiten, antiek, kunstwerken en intellectueel eigendom. Daarom is de belasting niet alleen van toepassing op land en gebouwen, maar ook op bankrekeningen, effecten, boten en jachten, paarden, juwelen, goud, kostbare metalen en zelfs meubels en levensverzekeringen.  Diverse zaken zijn aftrekbaar, met inbegrip van belastingschulden, hypotheken en bankschulden. De datum voor de waardevaststelling van activa is elk jaar op 1 januari. Let erop dat belastingen kunnen variëren indien u wel of niet in Frankrijk woont. We raden u aan pecialistisch advies in te winnen bij een belastingadviseur die kennis heeft van het Franse belastingsysteem. In Onze Partners vindt u meer informatie.

IMPOT SUR LES PLUS VALUES (“VERMOGENSAANWAS BELASTING”)
Als u een huis koopt en na een aantal jaren weer verkoopt dan wordt de gerealiseerde winst tussen toen en nu belast voor onroerend goed in Frankrijk. Dit geldt ook voor antiek, kunst, juwelen en effecten. Er is een vast tarief van 26 procent voor ingezetenen buiten de EU en 16 procent voor EU ingezetenen die buiten Frankrijk wonen. Uw primaire woning wordt niet onderworpen aan vermogensaanwas belasting, behalve als het uw hoofdwoning is op het moment van verkoop, of uw hoofdwoning was minder dan een jaar voor de verkoop. Een woning is "primair" als hier de belastingaangiften naar toe worden gezonden.  

Een schaal van belastingvrijstelling wordt toegepast vanaf acht jaar bezit. Stapsgewijs wordt het bedrag verminderd, wat resulteert in een totale vrijstelling na 30 jaar. Indien u verplicht bent uw huis te verkopen door familie omstandigheden of werkgerelateerde redenen, dan bent u ook vrijgesteld van vermogensaanwas belasting. Let erop dat belastingen kunnen variëren bij wel of niet woonachtig zijn in Frankrijk. Wij bevelen aan specialistisch advies in te winnen bij een belastingadviseur die kennis heeft van het Franse belastingsysteem. In Onze Partners ziet u meer informatie. 

L

RISQUE D'ACCESSIBILITE AU PLOMB ("LOOD RISICO'S")
De verkoper moet een op lood gebaseerd verfonderzoek toevoegen aan alle voorlopige en definitieve verkoopovereenkomsten. Loden pijpen worden niet gecontroleerd, alleen of er lood aanwezig is in de verf. In dit rapport wordt er ook vermelding gemaakt van de algemene staat van het huis, maar alleen of het huis al of niet gevaarlijk is om in te wonen. Het kan niet worden vergeleken met een bouwtechnisch onderzoek. Een loodonderzoek zou onderdeel moeten zijn van de compromis de vente.

M

MANDAT DE VENTE ( "CONTRACT MET VERKOPER")
Dit is het contract tussen de verkoper en de makelaar. In Frankrijk is de vorm ervan over het algemeen "Non-exclusief". Dit is de reden waarom u vaak bij meerdere makelaars hetzelfde huis geadverteerd ziet. Bij Burgundy4U zijn we er trots op dat we steeds meer "mandats de vente exclusif" hebben. De verkoper gaat dan akkoord met een verkoop middels één agentschap. Dit is vooral handig wanneer de eigenaars niet ter plekke zijn, en het sleutelbeheer zich op één plek bevindt.

N

NOTAIRE (“NOTARIS”)
De Notaire, lid van de advocatuur, beëdigd door de Franse republiek om aktes op te stellen en over te dragen, verschaft zekerheid aan beide ondertekenaars. Dankzij de notaris wordt het Franse systeem voor huizentransacties als een van de meest veilige ter wereld bestempeld. De notaris is een neutrale partij tijdens het transactieproces en wordt beschouwd als een ambtenaar. Dit maakt het vaak overbodig een speciale advocaat aan te wijzen. Wel komt het voor dat zowel koper als verkoper hun eigen Franse Notaire “meenemen”.

P

PRET IMMOBILIER (“HYPOTHEEK”)
Een hypotheek is een tijdelijk, voorwaardelijk pandrecht aan een schuldeiser/bank als zekerheid tot terugbetaling van een lening. Nadat het Compromis de vente is getekend, kan de aanvraag gestart, dit proces neemt vaak de langste tijd in beslag. De koper heeft wettelijk gezien 30 dagen de tijd om de hypotheek te regelen, geteld vanaf de dag dat het compromis officieel aan hem is geleverd. Er zijn kosten aan een hypotheek verbonden zoals kosten om de lening in te schrijven in het kadaster en administratiekosten in rekening gebracht door de financierende bank. U zult natuurlijk al een idee hebben van uw mogelijkheden tot financiering voordat u een bod heeft uitgebracht. Laat u het ons weten indien u hulp nodig heeft bij het vinden van een concurrerend aanbod voor een lening, in uw eigen taal. Burgundy4U heeft contact met engelssprekende bankmedewerkers in Frankrijk, die u een gratis offerte voor een lening kunnen doen. 

PROJET D’ACTE (“CONCEPT OVEREENKOMST”)
De concept-overeenkomst van de verkoop acte wordt door de notaris voorbereid. Burgundy4U vraagt de notaris om een kopie ter vertaling, als u dit wenst. De projet d'acte behelst alle informatie met betrekking tot de uiteindelijke contractvoorwaarden en –bepalingen.

PAIEMENT ("BETALING")
Cash geld, creditcards of buitenlandse (niet-Franse) bankcheques worden door de notaris niet geaccepteerd als wettig betaalmiddel. Een banktransfer of tegen betaling een bankgarantie regelen werkt het beste. Uw Burgundy4U manager zal u de IBAN- en BIC-codes van notaris' bankrekening verstrekken. Houdt rekening met minimaal drie werkdagen overboektijd en plan tijdig uw betaling aan de notaris.

PISCINE ("ZWEMBAD"l)
In Frankrijk moeten alle zwembaden voldoende beschermd zijn om verdrinkingsongevallen van kinderen te vermijden. Dit kan een afsluitbaar hek zijn om het zwembad heen, een dek waar overheen gelopen kan worden of een erkend alarmsysteem, dat afgaat, als er iemand in het zwembad is. De notaris zal een bewijs vragen die deze maatregelen aantonen.

S

SAFER – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
De SAFER wordt gebruikt bij onroerend goed transacties met meer dan 1 hectare grondoppervlakte. Deze instantie heeft automatisch voorkeursrecht om landbouwgronden, waarvan zij denkt dat deze als dusdanig dienen te blijven gebruikt, te beschermen. De SAFER oefent dit recht zeer zelden uit, maar de notaris is verplicht melding te doen voordat de verkoop tot stand komt. Indien de SAFER de verkoop afwijst, dan zal iedere overeenkomst nietig worden verklaard en zal de koper de aanbetaling terug ontvangen.


SERVITUDES ("ERFDIENSTBAARHEDEN")
Het is in Frankrijk gebruikelijk dat recht van overpad of andere erfdienstbaarheden bij de verkoop bekend zijn. Het is belangrijk dat u ervan op de hoogte bent, voordat u het compromis de vente ondertekent. Voorbeelden zijn: recht tot gebruik van een waterbron, gasleiding onder het terrein langs lopend, gebruik van gezamenlijke ingang, wandelpad rechten, etc.

T

TAXE D’HABITATION (“WOONBELASTING")
Deze lokale servicebelasting, moet betaald worden door de hoofdbewoner die per 1 januari het huis of de flat bewoont, of hij nou eigenaar is, huurder is of gratis woont. Er zijn ontheffingen voor 60plussers en voor niet bewoonbare huizen, ten gevolge van uitgebreide renovaties. Dit laatste zal moeten worden bewezen en door de lokale burgemeester dienen te worden bevestigd.

TAXE FONCIERE (“EIGENARENBELASTING")
De Taxe Foncière is een landelijke belasting, te betalen door alle eigenaren van onroerend goed in de desbetreffende gemeente aan de lokale autoriteiten. Het is gebruikelijk dat deze belasting naar rato tijdstip van aankoop, door verkoper en koper gedeeld wordt.

TERMITES (“TERMIETEN ONDERZOEK")
De verkoper van een huis is verplicht een termietenonderzoek te hebben gedaan, binnen drie maanden voorafgaande aan de voorlopige koopovereenkomst. Niet alle regio's hebben deze verplichting, in de Bourgogne bijvoorbeeld heeft de lokale overheid beslist dat deze test niet noodzakelijk is, omdat termieten in de omgeving niet voorkomen. Echter vragen we de verkoper om te verklaren dat er geen termieten in het huis aanwezig zijn. 

TVA OF TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (“BTW”)
Het huidige BTW-percentage in Frankrijk is 19,6%. Verbouwingen aan huizen die ouder zijn dan 2 jaar en die niet worden beschouwd als een complete renovatie vallen onder het lagere BTW-tarief van 5,5%.

Begrippen uit de Franse Huizenmarkt door Burgundy4U Makelaars.